facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

logo trapy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni" w Postominie przy wsparciu Gminy Postomino, a także środków finansowych Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa, zrealizowało operację pn. „Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy Postomino poprzez zakup trapów drewnianych".

W ramach operacji dokonano zakupu 47 trapów o wymiarach 3x2 m i konstrukcji drewnianej (legary czterostronnie strugane oraz ryflowane deski), które wykorzystywane będą jako uzupełnienie dla infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Gminy Postomino. Trapy układane będą tymczasowo w obszarach terenów turystycznych (np. publiczne plaże) oraz przy infrastrukturze turystycznej w celu ułatwienia dostępu i korzystania z tych miejsc.

Łączna wartość zakupionych elementów to 99 898,50 zł z czego 78 250,00 zł stanowiły środki pozyskane na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze organizowanym przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (w podziale na środki z Europejskiego Funduszy Morskiego i Rybackiego – 66 512,50 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 11 737,50zł). Pozostałe 21 648,50 zł wartości zadania stanowiące wkład własny Stowarzyszenia w projekcie oraz środki w kwocie 1 101,50 zł na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją operacji (zakupu tablicy informacyjnej, obsługa księgowa), zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Postomino w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych w zakresie upowszechniania działań rekreacji i turystyki, w tym rozwoju terenów rekreacyjnych i akwakultury na 2023 rok.

logo gmina dlgr

 

foto 1

foto 2

foto 3