facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

Bez tytułu 1

Procedura organizacji zajęć przez CKiS w Postominie
w czasie trwania stanu epidemii.

Opracowano na podstawie:

  • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r.poz. 374)

Uwaga! W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 podczas zajęć obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice, instruktorzy i opiekunowie muszą mieć świadomość, że jednostka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Zajęcia rozpoczynają się wg nowych rygorów z dniem 14.09.2020 r.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.

1. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji pełnoletnich uczestników zajęć i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich..

2. W celu korzystania z zajęć organizowanych w placówce opiekun dziecka zobowiązany jest do złożenia oświadczenia - załącznik nr 2

3. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 4 m² na osobę

4. W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą przebywać w pracowni – ustala się zasady przyjmowania dzieci :

  • Pierwszeństwo maja dzieci, których rodzice pracują zawodowo
  • Decyduje kolejność składania wniosków.

5. Uczestnicy zajęć mają ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu pracowni. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

6. W pracowni odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.1,5 m.

8. Uczestnicy zajęć przebywają w pracowni na podstawie listy obecności, która zawiera : godzinę przyjścia , godzinę wyjścia.

9. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez opiekuna, instruktora.

10. Po przyjściu na zajęcia, należy zdezynfekować ręce.. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

13 . Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut.

14. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunów i instruktorów oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszący min. 1,5m

17. Aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będzie ograniczana.

20. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)

21. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

23. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar itp. – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.

24. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.

25. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora CKiS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.

26. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte i dezynfekowane przez opiekuna i instruktorów.