facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM ZAJECIA POPOŁUDNIOWE JESIEŃ 2021

Lubimy to!

Gmina Postomino

Międzynarodowy Bieg po Plaży

Szept Postomina

Kalendarz aktualności

Październik 2022
Po Wt Śr Cz Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ile osób nas odwiedza?

Odwiedza nas 241 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Bez tytułu 1

Procedura organizacji zajęć przez CKiS w Postominie
w czasie trwania stanu epidemii.

Opracowano na podstawie:

  • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r.poz. 374)

Uwaga! W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 podczas zajęć obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice, instruktorzy i opiekunowie muszą mieć świadomość, że jednostka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Zajęcia rozpoczynają się wg nowych rygorów z dniem 14.09.2020 r.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.

1. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji pełnoletnich uczestników zajęć i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich..

2. W celu korzystania z zajęć organizowanych w placówce opiekun dziecka zobowiązany jest do złożenia oświadczenia - załącznik nr 2

3. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 4 m² na osobę

4. W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą przebywać w pracowni – ustala się zasady przyjmowania dzieci :

  • Pierwszeństwo maja dzieci, których rodzice pracują zawodowo
  • Decyduje kolejność składania wniosków.

5. Uczestnicy zajęć mają ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu pracowni. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

6. W pracowni odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.1,5 m.

8. Uczestnicy zajęć przebywają w pracowni na podstawie listy obecności, która zawiera : godzinę przyjścia , godzinę wyjścia.

9. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez opiekuna, instruktora.

10. Po przyjściu na zajęcia, należy zdezynfekować ręce.. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

13 . Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut.

14. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunów i instruktorów oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszący min. 1,5m

17. Aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będzie ograniczana.

20. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)

21. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

23. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar itp. – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.

24. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.

25. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora CKiS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.

26. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte i dezynfekowane przez opiekuna i instruktorów.