facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

logo trapy

Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Pieszcz przy wsparciu Gminy Postomino, a także środków finansowych Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa, zrealizował operację pn. „Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy Postomino poprzez zakup sceny mobilnej”.

W ramach operacji dokonano zakupu mobilnej sceny o wymiarach 8x6, osadzonej na dwuosiowej przyczepie umożliwiającej jej łatwy transport w ramach potrzeb. Scena wykorzystywana będzie na terenie Gminy Postomino jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Pozwoli ona na organizację oraz prowadzenie różnych wydarzeń i imprez plenerowych t.j., m.in pikników rodzinnych, różnego rodzaju turniejów i konkursów przewidzianych dla mieszkańców oraz osób odwiedzających/turystów, wieczorków turystycznych z występami artystów, festiwali, parad, występów i przemówień publicznych, czy imprez sportowych. Wzbogacając tym samym ofertę turystyczną gminy i pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału infrastruktury już istniejącej na terenie gminy.

Łączna wartość zakupionej sceny to 234 917,70 zł z czego 187 934, 00 zł to środki pozyskane na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w naborze organizowanym przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (w podziale na środki z Europejskiego Funduszy Morskiego i Rybackiego 159 743,90 zł  oraz środki budżetu państwa w wysokości- 28 190,10 zł). Pozostałe 46 983,70 zł wartości zadania stanowiące wkład własny UKS „Czarni” Pieszcz w projekcie oraz środki w kwocie 1 082,30 zł na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją operacji (zakup tablicy informacyjnej, obsługa księgowa) zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Postomino w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych w zakresie upowszechniania działań rekreacji i turystyki, w tym rozwoju terenów rekreacyjnych i akwakultury na 2023 rok.

logo gmina dlgr

IMG 20240207 WA0009